OMIC

L'Oficina Mancomunada d'Informació al Consumidor La Costera – Canal (Omic) és el servei a través de la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal que exerceix les competències en matèria de consum, informant de forma gratuïta als consumidors i usuaris, rebent les seues reclamacions, vetlant pel compliment de la normativa de consum i col·laborant amb altres entitats públiques i privades en la formació i informació dels consumidors.
 
Serveis de l'Omic

 

- Informar sobre els drets dels consumidors, la seua regulació legal i les vies per a exercir-los.

- Rebre les reclamacions que es presenten sobre adquisició de productes o prestació de serveis així com la seua tramitació i resolució o remissió, si escau, als organismes responsables de la seua resolució.

- La formació i educació dels consumidors en matèria de consum promovent activitats i el recolzament a les associacions de consumidors existents en el nostre àmbit territorial.

- La tramitació de l'adhesió de comerços, serveis i empreses al Sistema Arbitral de Consum.
 
Reclamacions

Quan un consumidor estima que han sigut vulnerats el seu drets, ha de posar-ho en coneixement del venedor o prestador del servei i tractar d'esclarir els fets. Aquesta és la primera via per a solucionar un conflicte: no perdre la calma i tractar de conciliar posicions mitjançant el diàleg.

Si aquesta solució no ha sigut satisfactòria o ha sigut impossible, cal recórrer a els mecanismes que la normativa de consum estableix per a portar avant la reclamació. 
 
 
Maneres de formular una reclamació
 
1,- Sol·licitar les Fulles de Reclamacions oficials de la Generalitat Valenciana. Emplenar-les seguint les instruccions i fer arribar l'exemplar per a l'Administració als organismes competents (Omic, Servei Territorial de Consum).
2,- Presentar directament la reclamació en qualsevol dels organismes citats fent constar molt clarament la pretensió i aportant la documentació que es dispose.
 
S'admeten i tramiten les reclamacions quan...
 
1,- Quan el reclamant és veí d'una dels 20 municipis que componen la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal i l'empresa té la seua seu fora d'aquestes localitats.
2,- Quan el reclamant no és veí d'una dels 20 municipis que componen la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal però l'empresa reclamada si té la seua seu en un d'aqueixos municipis.
3,- Quan tant la persona reclamant com l'empresa reclamada estan en un dels 20 municipis que pertanyen a la Mancomunitat de Municipis La Costera – Canal.
 
No s'admiten ni tramiten les reclamacions quan...
 
1,-Quan ni el reclamant ni l'empresa reclamada està dins de l'àmbit territorial d'aquesta Mancomunitat.
2,- Les reclamacions relatives a conflictes entre particulars perquè una relació de consum s'estableix sempre entre un empresari o professional i un consumidor final.
3,- Quan el reclamant és una persona jurídica o empresa perquè segons l'Estatut dels Consumidors no tenen la consideració de consumidor final perquè el ben o servei es destina a una fi empresarial.
4,- Quan són contra un organisme de l'Administració Pública ja que per a aquest tipus de reclamacions existeix un procediment administratiu específic.
 
-Una vegada realitzada la reclamació es procedeix a la MEDIACIÓ
 
Com l'objectiu principal és satisfer la pretensió del consumidor, la Omic es posa en contacte amb el reclamat, per correu postal, correu electrònic o fax, i duu a terme una mediació.
Quan la mediació té un resultat positiu es finalitzaria l'expedient.
Quan la mediació té un resultat negatiu (el resultat no satisfà la pretensió del consumidor) s'ofereix al reclamat la possibilitat d'acudir a l'arbitratge de consum i, si la seua resposta és positiva, es trasllada al consumidor per a formalitzar el conveni arbitral.
Quan cap d'aquestes dues vies de solució ha resultat eficaç s'informa al consumidor de la possibilitat d'acudir als tribunals.
 
Què és l'arbitratge de consum?
 
L'arbitratge de consum és un sistema de resolució de conflictes àgil, ràpid i conciliador entre els consumidors i les empreses que subministren béns o presten serveis.
L'arbitratge amb les seues característiques d'equitat, rapidesa, gratuïtat, simplicitat, caràcter vinculant i executiu, és un instrument idònia per a resoldre controvèrsies sorgides d'actes de consum que per la quantia de les mateixes o la necessitat d'immediatesa mai arribarien als tribunals ordinaris, i no obstant açò, introdueixen factors d'incomoditat entre consumidors i comerciants que no són desitjats per cap de les parts.
Es tracta d'una institució molt arrelada entre molts sectors d'empresaris i comerciants que té perfectament assumit que la seua adhesió al sistema els concedeix un plus de qualitat en atenció als seus usuaris i, en determinats casos suposa un estalvi en evitar-los el cost que suposa haver d'acudir als tribunals.
L'altra cara de la moneda la presenta la situació de molts consumidors que no acudirien als tribunals de justícia per a reclamar a causa de l'escassa quantia de les seues pretensions, però que troben en l'arbitratge un mecanisme gratuït i àgil per a la solució del seu conflictes. D'altra banda no hem d'oblidar que una de les característiques que defineixen a l'arbitratge és la seua absoluta imparcialitat que està garantida per la participació per igual en els col·legis arbitrals dels representants dels empresaris i de les associacions de consumidors.
 
Els col·legis arbitrals
 
Els Col·legis Arbitrals són els òrgans encarregats de conèixer els assumptes i dictar els Laudos. Per a garantir la seua imparcialitat, estan compostos per tres membres:
-El president designat per la Junta Arbitral entre personal llicenciat en dret al servei de l'Administració.
-Un representant dels consumidors, designat per les associacions de consumidors.
-Un representant dels empresaris, nomenat per les organitzacions empresarials davant la Junta Arbitral o designat d'ofici quan el reclamat no forma part de cap organització.
 
El conveni arbitral
 
L'arbitratge és voluntari. Si no existeix un compromís formal d'ambdues parts de submissió a l'arbitratge obligant-se a complir el Laudo no es pot recórrer al sistema.
Aquest compromís, que ha de ser arreplegat formalment, és el que constitueix l'anomenat conveni arbitral. En aconsegueix reste compromís es treballa des de les Oficines del consumidor, les associacions de consumidors i altres òrgans de l'administració competents en la matèria.
 
Procediment de les audiències
 
Una vegada formalitzat el conveni es traslladen les actuacions a la Junta Arbitral que és la que realitza els tràmits per a la citació a les parts, la designació dels àrbitres que constitueixen el col·legi arbitral i la senyalització de les Audiències.
Les vistes són privades. En principi solament acudeixen les parts (empresari i consumidor) i el col·legi arbitral. En el cas que es propose l'Audiència de testimonis, aquests només estan presents en el moment de la seua declaració. El secretari estén acta de tot el curs de la sessió i, llevat que el col·legi arbitral acorde la realització de proves que no es puguen practicar en el moment (en aquest cas se suspèn l'audiència i es fixa el dia i lloc de realització de la prova), conclou el procediment ja que immediatament el col·legi es reuneix i dicta el Laudo corresponent.
El Laudo que conté la decisió arbitral i fonamentació es notifica a les parts i és immediatament executiu. En cas d'incompliment es pot demanar l'execució judicial ja que té el mateix poder vinculant que una sentència i únicament és recurrible judicialment per defectes de forma.