UPCCA

La UPCCA La Costera-Canal, és la resposta al compromís de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, a través del seu Pla Mancomunat de Prevenció de trastorns addictius, a les necessitats que en matèria de prevenció de drogodependències i altres conductes addictives, presenta la població dels municipis que la integren.
 
Desenvolupant les competències que en matèria de prevenció de conductes addictives transfereix la Conselleria de Sanitat a les administracions locals en la Llei10/2014, de 29 de desembre de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana article 6, apartat 6 "L'aprovació i execució d'un pla municipal sobre trastorns addictius, elaborat en coordinació i de conformitat amb els criteris establerts en el Pla Estratègic sobre Trastorns Addictius de la Generalitat, que inclourà programes de prevenció, així com d'informació i assessorament a través de les Unitats destinades a la prevenció comunitària de conductes addictives..”
 
La prevenció en matèria de drogodependències comprén un conjunt divers d'actuacions encaminades a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues o a altres conductes addictives, amb la finalitat d'evitar que aquestes es produeixen, es retarde el seu inici, o es converteixen en un problema per a la persona o el seu entorn.
 
 
Destinataris
Escolars, pares i mares, Professors, professionals i ciutadans residents en algun dels municipis que componen la Mancomunitat.
 
 
Quins serveis ofereix?
Servei d'Informació i Orientació
Qualsevol ciutadà pot realitzar la seua consulta en relació a la problemàtica de les drogodependències i altres conductes addictives.
Servei d'Atenció 
Intervenció terapèutica breu dirigida principalment a aquells joves i els seus familiars que, sense arribar a presentar un patró d'addicció, sí que realitzen consums ocasionals i problemàtics d'alguna/s droga/s.
Prevenció Escolar
Aplicació i promoció en l'àmbit escolar de programes de prevenció amb continguts adequats als diferents cicles educatius en els quals es desenvolupen.
Prevenció Familiar
A través d'accions formatives i dels Serveis d'Informació, Orientació i Atenció, es col·labora amb els pares i mares perquè la seua labor preventiva siga més eficaç.
Altres activitats
- Campanyes d'Informació i Sensibilització.
- Cursos de formació a diferents col·lectius socials amb un paper rellevant en la prevenció de les drogodependències (professors, personal sanitari, monitors juvenils, policies,...).
- Programes d'Oci Juvenil Saludable.
 - Suport a entitats locals que desenvolupen la seua acció en el camp de les drogodependències.
- Coordinació amb altres recursos de la comunitat per al desenvolupament conjunt d'accions preventives (institucions públiques, associacions, col·lectius juvenils, grups de risc, etc).
 
Característiques del servei
El servei està atés per un professional llicenciat en Psicologia amb funció de coordinació de totes les activitats de prevenció que es realitzen. 
 
Com s'accedeix
El servei és gratuït i es presta directament en tots els municipis que estan integrats en la Mancomunitat.
 
 
PER A PETICIÓ D'INFORMACIÓ I CONTACTE 
UPCCA - Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives LA COSTERA-CANAL
Plaça de la Seu /n. 11 – Xàtiva
Telèfons 96 2283649