Bases

Bases per a cobrir llocs de treball de personal laboral temporal com a tècnic d’assessorament empresarial del Pacte Costera-Canal

Mitjançant Resolució de Presidència s’han aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnic/a d’assessorament empresarial mitjançant el procediment de concurs de mèrits.

Entre les funcions a desenvolupar estan:
-Preparació i realització de tallers sobre temes de gestió empresarial: diagnòstic de tresoreria, cerca de finançament i tramitació d'ajudes, gestió financera, fiscal i comercial.
-Assessorament en l'elaboració de pla de màrqueting i màrqueting digital.
-Assessorament per a la innovació en models de negoci.
-Realització d'activitats que conviden i fomenten la col·laboració entre empreses.
-Elaboració d'informes, memòries i documents de treball.
-Qualsevol altra funció que li siga encomanada per l'equip directiu en el marc de les seues funcions generals.

Bases i sol·licitud d’instàncies a través del següent enllaç: ACCÉS SEU

El termini de presentació d’instàncies és del 20 de novembre al 3 de desembre de 2020, AMBDÓS INCLOSOS.

La sol·licitud es presentarà prioritàriament per registre electrònic, en la seu electrònica de la Mancomunitat: https://lacosteracanal.sedelectronica.es/info.0 o en les oficines de la Mancomunitat La Costera-Canal, Registre General, en Plaza de la Seu, 11 de Xàtiva, en horari de 9 h a 14 h.